طرح تخفیف کوتاه و متفاوت

۵۰ هزار تومان تخفیف برای خرید های بالا ۱۰۰ هزار تومان