برنامه ریزی یا عمل ؟

برنامه ریزی کافیست ، عمل کنیم !

نشانه های یک برنامه نویس

شما برنامه نویس نیستید !