برنامه ریزی یا عمل ؟

برنامه ریزی کافیست ، عمل کنیم !