پایان موفقیت آمیز یک استارتاپ

قدرتمند تر در کاپیتانو طلوع خواهیم کرد…